مقررات صادرات و واردات «کتاب تعرفه» سال 1395

چاپ

export import 16268

قسمت اول:  حیوانات زنده ، محصولات حیوانی

قسمت دوم :  محصولات نباتی

قسمت سوم : چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...

قسمت چهارم : محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...

قسمت پنجم : محصولات معدنی

قسمت ششم : محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

قسمت هفتم : مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...

قسمت هشتم : پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء

قسمت نهم : چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...

قسمت دهم : خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت

قسمت یازدهم : مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

قسمت دوازدهم : کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...

قسمت سیزدهم : مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...

قسمت چهاردهم : مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...

قسمت پانزدهم : فلزات معمولی و مصنوعات آنها

قسمت شانزدهم : ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...

قسمت هفدهم : وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

قسمت هجدهم : آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...

قسمت نوزدهم : اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

قسمت بیستم : کالاها و مصنوعات گوناگون

قسمت بیست و یکم : اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

فهرست تعرفه های ایجادی در سال ۱۳۹۴

فهرست تعرفه های حذفی در سال ۱۳۹۴